PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Prakovciach, Breziny 289,
055 62 Prakovce, v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o Základnej
umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

Vyhlasuje prijímacie talentové skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru Súkromnej
základnej umeleckej školy v Prakovciach na školský rok 2019/2020.

Termín konania prijímacích skúšok: 17. júna – 21. júna 2019 v čase od 14.00h do 18.00h

Miesto konania: budova SZUŠ v Prakovciach, Breziny 289, 055 62 Prakovce

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyplnenú prihlášku  a vyhlásenie pre zber osobných údajov emailom na adresu m.filicka@szusprakovce.sk alebo vyplnenú prihláškuvyhlásenie pre zber osobných údajov prineste osobne, prípadne prihlášku vyplní zákonný zástupca dieťaťa počas talentových skúšok.

SZUŠ v Prakovciach poskytuje základné umelecké vzdelanie a pripravuje žiakov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a
konzervatóriách.

Podmienky prijatia: 

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi automaticky nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej
skúšok pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Štúdium je rozdelené:
 • prípravné štúdium – jednoročné
 • prípravné štúdium – dvojročné
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8 až 9 rokov a delí sa na primárny stupeň (4roky) a nižší sekundárny stupeň (4 – 5 rokov)
 • skrátené štúdium – dvojročné, intenzívna príprava na prijímacie pohovory na stredné školy a konzervatóriá
 • II. stupeň základného štúdia (nad 15 rokov, trvá 4 roky) a štúdium pre dospelých (4 roky)
Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:
Hudobný odbor:
 1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu)
 2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 3. spev ľudovej piesne
 4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj
Výtvarný odbor:
 1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy
 3. vizuálna pamäť a komunikácia
Tanečný odbor:
 1. hudobné a pohybové schopnosti
 2. telesná spôsobilosť a pohybová dispozícia
 3. rytmické cítenie
 4. pohybová a verbálna pamäť
Literárno-dramatický odbor:
 1. rečové dispozície
 2. zmysel pre rytmus
 3. orientácia v priestore
 4. improvizácia

V Prakovciach dňa 20.05.2019

Mgr. Michaela Filická
riaditeľka SZUŠ v Prakovciach

Post Author: Jaroslav Hamrák