LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Obsahový zámer výuky sa viaže k budovaniu základného dramatického cítenia prejavu, techniky pohybu, techniky reči a slovesného prejavu, schopnosti začleniť a spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu.

Prípravné štúdium sa zameriava na jednoduché jazykové cvičenia a hry rozvíjajúce schopnosť zúčastňovať sa spoločenských hier prirodzeného rozvoja individuality každého žiaka, postupného spájania pohybového, ako aj rečového prejavu,naštudovania najjednoduchších dramatických útvarov, scénok rozprávkového charakteru, zoznamovania sa s pocitmi, ziskavania základov pantomimického prejavu, rozvíjania priestorového cítenia, rečovej – prednesovej a slovesnej prípravy.

V rámci výchovno–vzdelávacieho procesu sa kladie dôraz na hravý prístup celkový rozvoj dieťaťa.

Základné štúdium je orientované na komplexnú dramatickú tvorivosť v sebe zahŕňa:

  • dramatické činnosti
  • techniku pohybu
  • techniku prednesu
  • techniku reči a hlasovú prípravu
  • hudobno­rytmickú prípravu
  • improvizáciu
  • prácu s rekvizitou a bábkou
  • scénografické cítenie a vlastnú tvorbu

Žiaci sa pomerne rýchlo môžu pochváliť prvými praktickými skúsesnosťami účinkovaním na interných a verejných podujatiach školy formou verejnej prezentácie básničiek, dramatizáciou rozprávok, moderovaním a zapojením sa do súťaží vo vlastnej tvorbe.