ZRIAĎOVACIA LISTINA

Zriaďovateľ:Viera Vojtilová

zriaďuje

s termínom začatia činnosti od 1.septembra 2009

SÚKROMNÚ ZÁKLADNÚ UMELECKÚ ŠKOLU

Vyučovací jazyk:slovenský

Forma hospodárenia:s právnou subjektivitou

Právna forma:nezisková organizácia

Štatutárny orgán:1. štatutárnym orgánom Súkromnej základnej umeleckej školy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.
2. štatutárny orgán riadi činnosť Súkromnej základnej umeleckej školy a v súlade so zriaďovacou listinou zodpovedá za činnosť zriaďovateľovi.

Predmet činnosti:Súkromná základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a študijných odboroch na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania a na Konzervatóriách. Zriaďuje hudobné, tanečné a výtvarné oddelenia. Organizuje štúdium určené prevažne pre žiakov základných . Škola svojím osobitným zameraním prispieva k uspokojovaniu kultúrnych potrieb obce a regiónu. Prezentuje výsledky činnosti žiakov na koncertoch, výstavách, súťažiach či iných vystúpeniach.

Vecné a finančné vymedzenie majetku:Škola vykonáva správu majetku zriaďovateľa určeného na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti.

Určenie doby:Súkromná základná umelecká škola, Breziny 289, 055 62 Prakovce sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Dátum zriadenia:09.04.2009

Dátum a číslo rozhodnutia Ministerstva Školstva o zaradení do siete:
08.04.2009
CD-2008-12468/26586–1:917