O ŠKOLE

Našou snahou je prebúdzať a prehlbovať u žiakov lásku k umeniu. Rozvíjať ich vrodený talent, ale tiež zmysel a cit pre vnímanie krásy.

Našich žiakov pripravujeme pre ďalšie štúdia na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriách, prípadne pre štúdium na vysokých školách s umeleckým alebo pedagogickým zameraním.

Cieľom našej práce nie je len pripravovať budúcich profesionálov, ale tiež tých, ktorým sa umenie stane len koníčkom a neoddeliteľnou súčasťou života.

Tanečný odbor

Žiaci absolvujú tanečnú prípravu, ktorá vedie k návykom správneho držania tela, rozvíja vnútorný pocit pre hudbu, vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie.
Čítajte viac

Literárno-dramatický odbor

Obsahový zámer výuky sa viaže k budovaniu základného dramatického a slovesného prejavu, techniky pohybu, techniky reči, schopnosti začleniť a spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu.
Čítajte viac

Výtvarný odbor

Poslaním výtvarného odboru je rozvíjať výtvarné cítenie a myslenie žiakov. Prostredníctvom umenia a umením formovať citovú a morálnu stránku osobnosti žiaka.
Čítajte viac

Hudobný odbor

Zmyslom štúdia hudobného odboru je nielen zvládnuť techniku hry na zvolený nástroj, ale preniknúť do sveta hudby, naučiť sa vnímať krásu a vytvárať si hodnotový estetický rebríček.
Čítajte viac