O ŠKOLE

Našou snahou je prebúdzať a prehlbovať u žiakov lásku k umeniu. Rozvíjať ich vrodený talent, ale tiež zmysel a cit pre vnímanie krásy.

Našich žiakov pripravujeme pre ďalšie štúdia na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriách, prípadne pre štúdium na vysokých školách s umeleckým alebo pedagogickým zameraním.

Cieľom našej práce nie je len pripravovať budúcich profesionálov, ale tiež tých, ktorým sa umenie stane len koníčkom a neoddeliteľnou súčasťou života.

Tanečný odbor

Žiaci absolvujú tanečnú prípravu, ktorá vedie k návykom správneho držania tela, rozvíja vnútorný pocit pre hudbu, vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie.

Hudobný odbor

Zmyslom štúdia hudobného odboru je nielen zvládnuť techniku hry na zvolený nástroj, ale preniknúť do sveta hudby, naučiť sa vnímať krásu a vytvárať si hodnotový estetický rebríček.

Výtvarný odbor

Poslaním výtvarného odboru je rozvíjať výtvarné cítenie a myslenie žiakov. Prostredníctvom umenia a umením formovať citovú a morálnu stránku osobnosti žiaka.

Literárno-dramatický odbor

Obsahový zámer výuky sa viaže k budovaniu základného dramatického a slovesného prejavu, techniky pohybu, techniky reči, schopnosti začleniť a spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu.