DOPLNKOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Prakovciach, Breziny 289, 055 62 Prakovce,
v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

Vyhlasuje doplnkové prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Prakovce na školský rok 2014/2015.

Termín konania prijímacích skúšok: 08. – 12. septembra 2014 od 14.00h do 18.00h

Miesto konania: budova SZUŠ Prakovce, Breziny 289, 055 62 Prakovce

Prihláška: Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyplnenú prihlášku posielajte emailom na adresu lbaltova@szusprakovce.sk alebo vyplnenú prihlášku prineste osobne, prípadne prihlášku vyplní zákonný zástupca dieťaťa počas talentových skúšok.

SZUŠ Prakovce poskytuje základné umelecké vzdelanie a pripravuje žiakov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách.

Podmienky prijatia: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi automaticky nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšok pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Štúdium je rozdelené:

 • prípravné štúdium – jednoročné
 • prípravné štúdium – dvojročné
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4roky) a nižší sekundárny stupeň (4roky)

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudobný odbor:

 1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu)
 2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 3. spev ľudovej piesne
 4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný:

 1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

Tanečný odbor:

 1. hudobné a pohybové schopnosti
 2. telesnú spôsobilosť
 3. rytmické cítenie

Literárno-dramatický odbor:

 1. schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie
 2. zmysel pre rytmus

Stiahnuť prihlášku

 

Post Author: Jaroslav Hamrák

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *