ROZHODNUTIE O HODNOTENÍ ŽIAKOV NA KONCI ŠK. ROKA 2019/2020

v čase mimoriadnej situácie

Vážení rodičia, na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na hodnotenie žiakov ZUŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní na pedagogickej rade SZUŠ v Prakovciach Vám oznamujeme spôsob záverečného hodnotenia za 2. polrok školského roku 2019/2020.

Ukončenie stupňa vzdelania

V školskom roku 2019/2020 sa na základných umeleckých školách vykonáva absolventská záverečná skúška administratívne.

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
● Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok vyučovacích predmetov z RUP (rámcové učebné plány pre ZUŠ). Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia.
● Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
●  Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej skúšky kontrolujú dvaja členovia komisie a schvaľuje ho predseda komisie do 29. mája 2020.

Hodnotenie žiakov SZUŠ v Prakociach na konci školského roka 2019/2020 prebehne v nasledovných predmetoch:
Hudobný odbor – hlavný predmet, hudobná náuka
Z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele niektorých vyučovacích predmetov plnohodnotnou realizáciou, klasifikovať sa nebudú predmety: štvorručná hra, komorná hra a komorný spev.

Tanečný odbor – Tanečná príprava, Ľudový tanec, Klasický tanec, Moderný tanec, Kreatívny tanec
Z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele niektorých vyučovacích predmetov plnohodnotnou realizáciou, klasifikovať sa nebudú predmety: tanečná prax, súborová práca
 
Výtvarný odbor – Kresba, Maľba, Dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom

Literárno-dramatický odbor – Dramatická príprava,  Pohyb, Dramatika a slovesnosť, Prednes
Z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele niektorých vyučovacích predmetov plnohodnotnou realizáciou, klasifikovať sa nebudú predmety: práca v súbore

V Prakovciach 15.05.2020

Mgr. Michaela Filická
riaditeľka školy

Post Author: Jaroslav Hamrák