PRÍJIMACIE SKÚŠKY

Prihláška: Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Vyplnenú prihlášku posielajte emailom na adresu m.filicka@szusprakovce.sk alebo vyplnenú prihlášku prineste osobne, prípadne prihlášku vyplní zákonný zástupca dieťaťa počas talentových skúšok.
SZUŠ v Prakovciach poskytuje základné umelecké vzdelanie a pripravuje žiakov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách.

Oznam

Post Author: Jaroslav Hamrák