ODBORY

Tanečný odbor

Žiaci absolvujú tanečnú prípravu, ktorá vedie k návykom správneho držania tela, rozvíja vnútorný pocit pre hudbu, vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie.
Čítajte viac

Literárno-dramatický odbor

Obsahový zámer výuky sa viaže k budovaniu základného dramatického a slovesného prejavu, techniky pohybu, techniky reči, schopnosti začleniť a spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu.
Čítajte viac

Výtvarný odbor

Poslaním výtvarného odboru je rozvíjať výtvarné cítenie a myslenie žiakov. Prostredníctvom umenia a umením formovať citovú a morálnu stránku osobnosti žiaka.
Čítajte viac

Hudobný odbor

Zmyslom štúdia hudobného odboru je nielen zvládnuť techniku hry na zvolený nástroj, ale preniknúť do sveta hudby, naučiť sa vnímať krásu a vytvárať si hodnotový estetický rebríček.
Čítajte viac