PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obec spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. e) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. e) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

  • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení;
  • zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • a iné