ŠKOLNÉ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

prípravné štúdium 15€ na polrok
základné štúdium 25€ na polrok

Školné pre nezapočítaných žiakov v školskom roku 2016/2017

prípravné štúdium v skupinovej forme 30€ na polrok
prípravné vyučovanie v individuálnej forme 15€ na polrok + 5€ za stretnutie
základné štúdium v skupinovej forme 50€ na polrok
základné štúdium v individuálnej forme 25€ na polrok + 5€ za stretnutie

V prípade zvolenia ďalšieho predmetu základného štúdia v tom istom odbore je doplatok 25 € na polrok.

Školné  v školskom roku 2016/2017 pre žiakov prihlásených po 15. semptembri

prípravné štúdium v skupinovej forme 30€ na polrok
prípravné vyučovanie v individuálnej forme 15€ na polrok + 5€ za stretnutie
základné štúdium v skupinovej forme 50€ na polrok
základné štúdium v individuálnej forme 25€ na polrok + 5€ za stretnutie

V prípade zvolenia tretieho predmetu základného štúdia v hudobnom odbore hry na akýkoľvek dychový nástroj je štúdium bezplatné.

Za štúdium v každom ďalšom odbore je doplatok 25 € na polrok.

Za štúdium pre dospelých (nie študenti, nad 18 rokov) uhrádzajú poslucháči sumu:v

  • základnom štúdiu – skupinová forma 50 € na polrok
  • v základnom štúdiu – individuálne vyučovanie 5 € za stretnutie (70min)

Školné je splatné polročne do 30.9.2016 a 31.01.2017.

Spôsob platby: hotovosť u pani Vojtilovej

Bankovým prevodom na číslo účtu: 0524204776/0900

Variabilný symbol uvádzať rodné číslo dieťaťa

Správa pre adresáta uvádzať meno dieťaťa

Zníženie alebo odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti základnej umeleckej školy je možné v prípade, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka, písomne požiada zriaďovateľa ZUŠ a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade neplatenia školného riaditeľ školy rozhodne o predčasnom ukončení štúdia podľa § 50 ods. 2 písm. b) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.