OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci,

radi by sme vás informovali, že podľa aktuálne platného školského semaforu verzia 1.9.  – 04.02.2022 prebieha u nás na škole vyučovanie iba prezenčnou formou.

V prípade, že sa v škole vyskytne pozitívny prípad ochorenia COVID – 19, u žiaka alebo učiteľa, môže riaditeľ v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní poskytnúť žiakom jednej triedy (viacerých tried), voľno viac ako 5 dní (so súhlasom zriaďovateľa) – pre týchto žiakov zabezpečí riaditeľ dištančné vzdelávanie.

Ak je na škole väčší výskyt pozitívnych prípadov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže obmedziť prevádzku v príslušných triedach, tieto sa vzdelávajú dištančne.

Prezenčne sa vzdelávajú žiaci, ktorí neboli v úzkom kontakte s pozitívnym na COVID-19 a žiaci, ktorí majú výnimku z karantény a nemajú prístup ku dištančnému vzdelávaniu, alebo ak je v možnostiach školy zabezpečiť kombinovanú formu vzdelávania.

Podľa § 144 ods. 4 písm. e) je žiak povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať.

Zároveň by sme chceli upozorniť, že podľa § 144 ods. 4 písm. f) je žiak povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.

Preto, v prípade, že sa žiak nezúčastní vzdelávania zo strachu pred nákazou, a je obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády SR, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť a ak to prevádzkové podmienky školy umožňujú, riaditelia zabezpečia pre týchto žiakov dištančné vzdelávanie.

Ďakujeme za porozumenie.

Post Author: Jaroslav Hamrák